PROTOTYPE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

RSS

RSS

Anketa

Jaké hrajete hry

Strategie (209)
 

PRG (166)
 

Sportovní (175)
 

Akční (201)
 

Kde Trávíte volný čas

Jinak (176)
 

Vneku (192)
 

Sport (164)
 

Učením (170)
 

Vneku (173)
 

Doma u PC (172)
 

Sport (160)
 

Učením (159)
 

Jinak (163)
 

Doma u PC (156)
 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (228)
 

Ne (187)
 

Z diskuze...

Měření Rychlosti Internetu

Měření rychlosti internetu.

Návody do her

Úvodem
Někdy na začátku 90. let si vzpomínám, jak jste na tátově tři osm šestce se zaujetím hrál hru Prince of Persia. V té době byla jednou z prvních her, která nutila hráče trochu přemýšlet. Tato hra se postupem času stala jednou z největších herních legend a měla několik více či méně úspěšných pokračování. Od té doby uběhla hezká řádka let a ve světě her se mnohé změnilo. Kdyţ se na začátku nového tisíciletí Ubisoft rozhodl tuto herní legendu oţivit, mnozí nedoufali v úspěch hry. Ve skutečnosti se však hra Prince of Persia: The Sands of Time hitem stala a brzy následovaly pokračování Warrior Within a Two Trones. Nyní je nám tedy předkládáno jiţ čtvrté pokračování novodobého Perského prince, které však dějově s předchozími díly souvisí pramálo (snad jen tím, ţe princova oslice se jmenuje Farah).
Princ už ne jako dřív
První tři díly novodobého Perského prince je nutno v tuto chvíli chápat jako (prozatím) uzavřenou věc. Děj čtvrtého dílu začíná úplně nanovo a s dějem předchozích her nesouvisí. I prostředí samotné je docela jiné. Obecně je nový Perský princ jakousi pohádkou z Tisíce a jedné noci, ovšem pohádkou pořádně temnou, i kdyţ princ si zde prakticky ze všeho utahuje a nic a nikoho kolem sebe nebere váţně. Faktem však je, ţe svět, ve kterém se pohybuje je temný a depresivní (chce se mi říct skoro hororový), kde se nic nezdá skutečné, kde iluze vládnou nad realitou. A v tomto světě je princ strašlivě osamělý. Všechny postavy (kromě několika vojáků na začátku) jsou nadpozemské a iracionální. A to i včetně Eliky, která je jinak postavou veskrze kladnou. - Excelentním prvkem hry jsou souboje. Těch je ve hře mnohem méně neţ v předchozích dílech, avšak o to více jsou propracované. Kaţdý jednotlivý souboj je úchvatnou podívanou plnou nádherných komb a akrobatických prvků. Novou věcí jsou kouzla, která si budete moci postupně kupovat za určitý počet nasbíraných světelných semínek. Sbírání těchto semínek můţe někomu připadat otravné, ale dá se na to zvyknout.

Princ už ne jako dřív
První tři díly novodobého Perského prince je nutno v tuto chvíli chápat jako (prozatím) uzavřenou věc. Děj čtvrtého dílu začíná úplně nanovo a s dějem předchozích her nesouvisí. I prostředí samotné je docela jiné. Obecně je nový Perský princ jakousi pohádkou z Tisíce a jedné noci, ovšem pohádkou pořádně temnou, i kdyţ princ si zde prakticky ze všeho utahuje a nic a nikoho kolem sebe nebere váţně. Faktem však je, ţe svět, ve kterém se pohybuje je temný a depresivní (chce se mi říct skoro hororový), kde se nic nezdá skutečné, kde iluze vládnou nad realitou. A v tomto světě je princ strašlivě osamělý. Všechny postavy (kromě několika vojáků na začátku) jsou nadpozemské a iracionální. A to i včetně Eliky, která je jinak postavou veskrze kladnou. - Excelentním prvkem hry jsou souboje. Těch je ve hře mnohem méně neţ v předchozích dílech, avšak o to více jsou propracované. Kaţdý jednotlivý souboj je úchvatnou podívanou plnou nádherných komb a akrobatických prvků. Novou věcí jsou kouzla, která si budete moci postupně kupovat za určitý počet nasbíraných světelných semínek. Sbírání těchto semínek můţe někomu připadat otravné, ale dá se na to zvyknout

Tisíc a jedna noc
Inspirace příběhy z Tisíce a jedné noci (arabsky Alf laila wa laila) je u této hry více neţ zřejmá. Tato sbírka příběhů byla vyprávěna především mezi prostým lidem ve středověkých arabských městech. Některé její příběhy mají kořeny ve staroindických pověstech (Paňčatantra), dále v perském Hazár afsána (Tisíc vyprávění). K nim po překladu výše zmíněného do arabštiny v 8. století přibyly příběhy z Egypta a dnešního Iráku. Vznikly dvě navzájem rozdílné verze – v 9.-10. století bagdádská a v 11. století o něco rozsáhlejší egyptská. Přes dlouhá staletí byla sbírka předávána v ústním podání a ve 14.-15. století byla vytištěna. Do původní sbírky příběhů, které byly vyprávěny chytrou princeznou Šahrázád, aby si z noci na noc vyprávěními zachraňovala ţivot a unikala tak popravě, byly později zařazeny původně samostatné rytířské romány (Umar an-Nu´mán), cestovatelské příběhy o Sindibádovi Námořníkovi, dále milostná a humorná vyprávění, pohádky, krátké anekdotické příběhy, mravoučné povídky a bajky. Příběhy dále obsahují různou poezii a rýmovaná vyprávění. Do Evropy tato sbírka pronikla někdy v 18. století a byla postupem času přeloţena do téměř všech evropských jazyků včetně češtiny.
Co je ještě dobré vědět
 Pokud vlastníte originální hru, doporučuji i zkušeným hráčům přečíst si přibalený návod. Prvky herního systému se v některých detailech odlišují od zaběhnutého z předchozích dílů.
 Naučte se komba v seznamu komb. Jejich pouţívání můţe podstatně zkrátit trvání soubojů.
 Sbírejte světelná semínka, za která se nakupují kouzla (podrobněji vysvětleno v samotném návodu). Pokud nebudete ovládat kouzla, nedostanete se do většiny oblastí. Na první kouzlo musíte mít 60 semínek, na druhé celkem 170, na třetí 340 a na čtvrté 540.
 Snaţte se ze začátku v kaţdé vyléčené oblasti sebírat co nejvíce semínek, ale nesnaţte se je za kaţdou cenu sesbírat všechna. Je jich ve hře víc neţ jich budete potřebovat a navíc se na některých místech vyskytují barevné kouzelné plošinky, na které budete naráţet dříve neţ příslušné kouzlo získáte. To by předpokládalo vracet se do těcht oblastí po získání pšíslušného kouzla, a to je docela ztráta času (samozřejmě toto neplatí pro ty, kdo se v takovýchto činnostech vyţívají).
 Oblasti vyznačené na mapě můţete procházet v libovolném pořadí v závislosti na získaných kouzlech. Nemusíte se tedy, jestli nechcete, přesně drţet postupu podle návodu.

Kaňon

Po úvodní animaci následujte utíkající dívku. Po chvíli ji uvidíte přebíhat po stěně. Pomocí tlačítka SKOK skočte šikmo na stěnu. Poté tlačítko pusťte a princ přeběhne po stěně na protější balvan. Pokus spadnete, vylezte zpět pomocí tlačítka VPŘED a SKOK. Po chvíli dorazíte ke stěně, kterou výše popsaným způsobem přeběhnout nelze. Je třeba při běhu po stěně na konci znovu stisknout SKOK. Princ se odrazí od stěny a skočí na protější plošinu. Dole pod vámi dívku ohroţují vojáci. Pusťte se do boje s vojákem. Nemusíte ani pouţívat komba; stačí jen útočit a krýt se. Voják po chvíli před vámi stejně uteče. Sledujte dívku, jak vyskakuje mezi stěnami. Toto provedete jednoduše stiskáváním tlačítka SKOK. Princ se bude mezi stěnami odráţet a vyskáče tak nahoru. Přeběhněte po několika stěnách a dostanete se k místu, kde je výhled na planinu s obřím stromem. Vydejte se vlevo za Elikou (tak se dívka jmenuje). Při běhu po jedné stěně je nutné stisknout SKOK. Prince se odrazí a přeskočí na protější stěnu a poběţí po ní. Spustí se animaci, v níţ se propadnete dolů. Elika vás zachrání. Takto vás bude zachraňovat pokaţdé, aţ do konce hry. To znamená, ţe princ nemůţe v této hře zemřít (dokonce ani v soubojích ne). Jděte kaňonem dále s Elikou v náručí aţ ke srázu. Seskočte dolů a poraţte dalšího bojovníka. Vydejte se vlevo a přebíhejte po stěnách na plošiny. V jednom případě bude opět nutné udělat přeskok mezi stěnami. Na konci sveďte další souboj s vojákem. Poté se zavěšte pod okraj srázu a stiskněte tlačítko BLOK/SJEZD. Sjedete dolů na planinu.

Chrám

Přběhněte k Elice, která je u schodů k chrámu. Nyní musíte vylézt vlevo na zeď za Elikou. Pomocí tlačítek VPŘED a SKOK vylezte na zeď a zachyťte se spáry ve zdi. Znovu stiskněte tato 2 tlačítka a vylezete a zachytíte se vyšší spáry. Vylezte po svislé spáře výše. Pomocí dvou kláves vyskočte na plošinu nahoře. Přistupte k páce a stiskněte POUŢÍT/ÚTOK. Pomocí směrových tlačítek (většinou musíte stisknou dvě směrová tlačítka) pohněte pákou a otevřou se vám dveře do chrámu. Sjeďte dolů pomocí BLOK/SJEZD. Projděte dlouhou chodbou aţ k červeným dveřím a vyskočte na spínač vpravo. Seskočte dolů a jděte ke stromu. Nyní vás čeká první větší souboj s králem. Pouřívejte komba. Snaţte se protivníka přeskakovat tak, ţe poběţíte proti němu a stisknete SKOK. Pokud se nebudete účinně bránit, král provede kombo, kterým vás srazí na zem. Pokud se obraz zpomalí, okamţitě se kryjte nebo pomocí směrových kláves a klávesy SKOK se koutoulem vyhněte útoku. Aţ krále porazíte, spustí se animace a poté vás napadne Voják. Pouţívejte přeskoky a komba. Snadno se vám ho podaří zdolat. Snaţte se ho přitlačit ke zdi. Provedete pak smrtící kombo, kterým Vojáka zlikvidujete. Přeskákejte několik plošin. Poté skočte na stěnu, kousek přeběhněte a úhlopříčně přeskočte na stěnu, která je kolmá k té, po které běţíte. Po několika plošinách se dostanete nahoru ke dveřím, kde vás napadne další Voják. Kdyţ bude chtít Voják provést kombo, na krátkou chvíli se vám ukáţou barevné ikony, které jsou identické s tlačítky POUŢÍT/ÚTOK, BLOK/SKOK, SJEZD A ZDVIHOVÝ ÚTOK. Pokud se vám podaří včas příslušné tlačítko stisknout, protivníkovo kombo odrazíte. Chce to ale opravdu rychlé reflexy. I kdyţ se vám toto nebude dařit, Vojáka i tak porazíte, jen to bude moţná trvat déle, protoţe jakmile vás srazí na zem, obnoví se mu část zdraví. Pokud se ho chcete co nejrychleji zbavit, couvejte ke stěně či k okraji plošiny, přeskočte ho a přitlačte ho k okraji. Provedete opět smrtící kombo. Aţ ho porazíte, zatáhněte za spínač u dveří a pokračujte chodbou. Podlaha se začne propadat. Přeskakujte po plošinách. Poslední trhlinu normálním způsobem nepřeskočíte. Skočte a při letu stiskněte tlačítko ELIKA. Provedete dvojitý skok a jste z chrámu venku. Nyní si prohlédněte mapu. Z planiny před vámi vedou 3 vstupy do království. To je rozděleno na 4 části. Kaţdá je tvořena jakýmsi předmostím, dále čtyřmi částmi v kruhu a poté věţí. Kaţdou část království ovládá jeden démon, se kterým se budete opakovaně utkávat a poté s ním ve věţi svedete finální souboj. Po vítězství nad démonem v kaţdém oddíle království za pomoci Eliky oddíl uzdravíte (podrobněji vysvětlím později). Po uzdravení oddílu se všude kolem vás na více či méně dostupných místech objeví tzv. semínka světla, za něţ si budete kupovat kouzla, která jsou vyznačena v dolní části mapy. Podrobněji s k tomuto tématu ještě vrátím později. Teleport vysvětlím rovněţ později. V mapě se dá ještě aktivovat tzv. kompas pomocí klávesy SKOK, ale toto mi připadá jako zbytečná věc. Ještě bych dodal, ţe mezi jednotlivými oddíly vyznačenými na mapě jsou plošiny hlídané niţšími démony. Je to vţdy zhruby v půli cesty mezi jednotlivými oddíly. Nyní se tedy vydáme do čtyř výše uvedených předmostí, která jsou na vaší mapě označená modrými kruhy. Kdyţ se podíváte před sebe, uvidíte před sebou tři vstupy do království, které jsou po stranách vyznačeny hořícími ohni. Vydejme se tedy například k levému vstupu.

Královská brána

Přeručkujte po spárách. Dávejte však pozor na černou hmotu. Jak se jí dotknete, pohltí vás. Dostanete se ke stěně, kde je v polovině výšky kruh. Skočte na kruh a rychle stiskněte klávesu
ZDVIHOVÝ ÚTOK a vylezete nahoru. Skočte na druhou plošinu. Třetí plošina je však vyvýšenější. Skočte tedy na stěnu třetí plošiny a drţte klávesu SKOK a vyhoupnete se nahoru. Přes stěnu s kruhem se dostaňte pomocí tlačítka ZDVIHOVÝ ÚTOK, které musíte stisknout při běhu po stěně ještě neţ dorazíte ke kruhu. Poté dorazíte na rozcestí. Vydejte se vlevo. Přes horizontální tyč se dostanete opětovným stisknutím klávesy SKOK. Dorazíte ke stěně s dvěma kruhy. Vyskočte na kruh a rychle stiskněte ZDVIHOVÝ ÚTOK. Neţ princ vyleze ke druhému kruhu, výše zmíněnou klávesu pusťte a znovu ji stiskněte. Pokud ji budete jen drţet, princ vám spadne. Pokračujte přes několik plošin a tyčí vpřed. Na konci vyskočte a za chyťte se svislé spáry. Vylezte na plošinu nahoře. Na trám ve zdi se dostanete jednoduše pomocí kláves VPŘED a SKOK. Zacyhyťte se spáry a lezte vpravo. Stiskněte směrovou šipku směrem ke spáře vpravo a poté skok. Přeběhnete po stěně mezi spárami. Aţ vám dá Elika pokyn vydat se na vrchol, dejte se vpravo a z lávky přeskočte na sloup. Přeskočte na protější plošinu. Nyní je před vámi vlevo stěna pokrytá vinnou révou, po které je moţné přelézt. Přes další 2 sloupy přeskočte na další plošinu. Poté během po stěně přeběhněte k další révě a zachyťte se jí. Přeskočte na sloup, po němţ nyní musíte nejprve vylézt nahoru a poté přeskočit na plošinu nahoře. Vylezte na další sloup a povšiměte si kruhu ve stropě. Nahoře stiskněte tlačítko SKOK a poté ZDVIHOVÝ ÚTOK a přeběhnete tak po stropě. Po vinné révě vylezte nahoru a vyskočte na pole hojnosti. Zde musíte svést boj s Lovcem. Pouţívejte při boji výše popsané taktiky a nenechávejte se pokud moţno srazit na zem, jinak si Lovec dobije část zdraví. Pokud vás zatlačí k okraji, bude vás chtít vytlačit a vy musíte opakovaně a rychle za sebou mačkat tlačítko ÚTOK/POUŢÍT, abyste tento útok odrazili. Jde to špatně, kdyţ máte toto nastaveno na levé tlačítko myši (i kdyţ moţná jsem měl s tímto problémy proto, ţe jsem v době psaní tohoto návodu měl příliš opotřebovanou myš). V kaţdém případě lépe to jde, kdyţ máte ÚTOK/POUŢÍT nastaveno na nějakou klávesu na klávesnici. Aţ Lovce porazíte, postavte se do zářivého kruhu uprostřed a začněte opakovaně mačkat klávesu ELIKA. Země se uzraví a všude se objeví světelná semínka. Snaţte se tyto semínka sbírat, protoţe si za ně budete moci kupovat kouzla, která jsou pro vás klíčová pro další postup ve hře. Nemusíte v kaţdé oblasti sesbírat všechna semínka, pokud vyloţeně netrpíte sběračskou mánií; stejně jich je v království mnohem více neţ budete potřebovat. Navíc sbírání semínek na špatně dostupných místech je ztrátou času. Navíc všechna místa nemusí být hned přístupná, jelikoţ se k nim někdy můţete dostat za pomoci kouzelných plošinek, které však nyní nemůţete pouţít, kdyţ patřičné kouzlo nemáte zakoupeno. Po poráţce Lovce otevřete spínačem dveře. Přeskočte na sloup a poté po stěně sjeďte dolů. Jste na rozcestí – vpravo se dostanete do oddílu Chrám slunce, ale ten je pro vás v tuto chvíli nepřístupný, avšak můţete jít aţ na hranici oddílu Královská brána za účelem sbírání semínek aţ k plošině s niţším démonem; vlevo je cesta, po které jste přišli. Tudy se dostanete zpět na rozcestí, kde vlevo uvidíte stěnu pokrytou černým slizem. Vylezte vlevo po fialové révě a vydejte se tudy do Kotle.

Kotel

Aţ dorazíte na rozcestí, dejte se vlevo po víně. Jedinou moţnou cestou se dostanete ke sloupům. Za sloupy je na hraně kruh. Pouţijte opět klávesu SKOK a poté stiskněte ZDVIHOVÝ ÚUTOK a vyhoupnete se na plošinu nahoru. Jděte jedinou moţnou cestou, přeskakujte plošiny, aţ dorazíte na pole hojnosti. Zde musíte porazit Alchymistu. Pouţívejte k útokům Eliku stisknutím příslušné klávesy. Kdyţ vás srazí na zem, pouţívejte zdvihový útok. Po boji přeskočte na víno a sejděte dolů. Vlevo je jakýsi tunel, ale tam nechoďte. Jděte vpravo. Projděte jakýmsi obrovským otvorem a poté se dejte vlevo. Po chvíli dorazíte na rozcestí. Vydejte se vlevo, kde ční sloup.

Jeskyně
Po chvíli se před vámi otevře obří prostranství. Dejte se vlevo přes tyče. Mezi vzdálenými sloupy přeskočte dvojskokem za pomoci Eliky. Na rozcestí se dejte vpravo a seskočte dolů na pole hojnosti. Musíte svést souboj s dalším démonem – Konkubínou. Nejprve se však musíte za ní dostat na hořejší plošinu. Z jednoho místa jde přeskočit na sloup a poté vyskočit výše. Zaútočte na Konkubínu – zmizí vám. Seskočte na pole hojnosti a vylezte naproti. Opět vám zmizí. Seskočte dolů a opět vylezte vpravo. Do třetice vám zmizí. Seskočte na pole hojnosti. Nyní jiţ před vámi utíkat nebude. Pouţívejte často Eliku pro útok. Dávejte pozor na její komba a rychle mačkejte klávesy pro protiútok. Po jejím poraţení a po uzdravení okolí Elikou si znovu projděte plošiny a sesbírejte semínka. Z pole hojnosti vylezte tam, kde jsou na stěně 2 kruhy (na opačné straně jsou 3). Nahoře pokračujte rovně přes ozdobné sloupy. Na rozcestí se dejte vlevo, kde jsou dřevěné lávky.

Městská brána

Jedinou moţnou cestou se dostanete k poli hojnosti. Vše kolem se začne hroutit, takţe vylezte po víně vpravo. Seskočte na pole hojnosti. Tentokrát proti vám stojí Válečník. Běţným způsobem ho porazit nejde, je třeba ho dostat k okraji plošiny a shodit dolů. Aţ ho dostanete k okraji, pokusí se vás zašlápnout. Musíte rychle mačkat klávesu ÚTOK. Pokud máte toto nastaveno na levou myš a nejde vám to, přehoďte si útok na nějakou běţnou klávesu. Aţ ho porazíte, je čas se vrátit zpět do chrámu, protoţe nyní jiţ máte pravděpodobně nasbíráno více neţ 60 semínek (já jich měl jiţ 170), coţ je cena za první kouzlo. Pokud jste sbírání semínek vyloţeně flákali a nemáte zmíněných 60, tak se musíte vrátit do předchozích lokalit a semínka dosbírat. K přemístění do Chrámu a do ostatních jiţ navštívených oblastí pouţijte teleport. Pomocí teleportu se můţete libovolně přemisťovat pouze mezi vyléčenými oblastmi. Teleport pouţijete tak, ţe na mapě vyberete myší cíl a poté stisknete ELIKA.

Chrám slunce

Jděte k barevně svítícím polím a vstupte do červeného pole. Mačkejte opakovaně ELIKA. Poté se spustí jakýsi tutoriál, který vám ukáţe, jak vámi nyní získané kouzlo funguje. Vţdy kdyţ se dostanete k barevné vertikální plošince, zachytíte se za ni a rychle stiskněte klávesu ELIKA. Poté se pomocí teleportu přesuňte do oddílu Královská brána. Zde vyskočte na sloup a na zeď, sjeďte dolů a vydejte se vpravo. Na plošině poraţte Vojáka. Skočte na červený znak a stiskněte ELIKA. Nyní musíte absolvovat další, nyní jiţ obtíţnější souboj s Lovcem. Po chvíli vám uteče na výše poloţené pole hojnosti. Zároveň vyvolá jakési chcuchvalce slizu, které běhají po zdech. Těm se musíte vyhnout, jinak vás pohltí. Šplhejte za Lovcem. Zde je trochu obtíţnější šplhání v místě, kde musíte přeskakovat mezi stěnou a sloupem. Nahoře na poli hojnosti Lovce doraţte. Poté se pomocí skoku z červeného znaku přemístěte dolů a dejte se vlevo přes sloupy aţ k plošině s niţším démonem.
Věž utrpení (zatím nepřístupná)
Tuto část zatím nelze osvobodit, protoţe vám chybí příslušné kouzlo, takţe tudy jen projdeme. Dejte se z plošiny přes sloupy a úchyty na stropě. Aţ dorazíte na rozcestí, vpravo uvidíte chodbu se slizem, která vede do Věţe utpení. Pokračujte tedy vlevo. Zde si skoky mezi stěnami a tyčemi pečlivě načasujte, protoţe všude po stěnách jsou chuchvalce slizu. Po chvíli dorazíte k plošině s niţším démonem.

Větrné mlýny

Po chvíli uvidíte vlevo červené pole na stěně. Několika skoky se dostanete k místu, kde vás čeká malý hlavolam. Na stěně jsou 2 kola s otvory, které musíte nastavit tak, aby díry byly naobou políčkách. Pomocí nich se poté dostanete dále. Levou pákou se nastavují šipky na stěně, které znázorňují rychlost otáčení kol, pravou se otáčí samotnými koly. Je to jednoduché: Otočte 2x pravou pákou. Poté levou pákou nastavte na stěně šipky tak, aby jako první byla vlevo směřující červená šipka a jako druhá na opačnou stranu směřující modrá šipka. Poté se vraťte k pravé páce a otočte s ní 1x vlevo. Nyní jiţ můţete pouţít červená pole k tomu, abyste se dostali dál. Aţ přijdete nahoře k otáčejícímu se kolu na stěně, musíte si vystihnou správný okamţik, kdy se kolo zastaví tak, abyste po něm mohli přeběhnout na trám. Přistupte ke kolu a počkejte si aţ se natočí tak, abyste po něm mohli vyběhnou a odrazit se na protější prkno. Nahoře vás čeká další podobný hlavolam, jaký jste řešili před chvílí. Nejprve nastavte levou pákou šipky tak, aby v okénkách nahoře byla vlevo modrá šipka, uprostřed červená a vpravo nic. Poté otočte peavou pákou 1x vpravo. Následně nastavte levou pákou vlevo nic a uprostřed a vpravo modré šipky. Pravou pákou pak otočte opět 1x vpravo. Nato nastavte levou pákou tři modré šipky a nyní jiţ zbývá jen pravou pákou otočit 1x vpravo. Vylezte aţ úplně nahoru, kde na vás opět čeká Lovec. Po jeho poráţce uzdravte oblast, sesbírejte co nejvíce semínek. V tuto chvíli předpokládám, ţe uţ máte nasbíráno 170 semínek pro aktivaci dalšího kouzla. U chrámu budete muset absolvovat souboj s králem, tentokrát bez Eliky. Ta však nakonec do souboje přece jen zasáhne a král vás nechá na pokoji. Poté vstupte do ţlutého kruhu; aktivujete tek kouzlo Ohmazdova křídla, které vám umoţní létat. V krátkém tutoriálu si ho vyzkoušejte. Následně se teleportujte zpět do Větrných mlýnů. Seskočte dolů k velké bráně a vydejte se vlevo aţ k plošině s niţším démonem.

Seřadiště

Pokračujte aţ k mísu, kde se dá vlevo přeběhnou ke ţluté vertikální plošince. Přeleťte aţ k poli hojnosti, kde na vás opět čeká Lovec. Po jeho zneškodnění sesbírejte co nejvíce semínek a teleportujte se zpět do Větrných mlýnů. Seskočte dolů k bráně a vydejte se tentokrát vpravo.

Věž utrpení

Přes plošinu s démonem se dostanete aţ na rozcestí, kde se vydejte vpravo ke ţlutému znaku. Přeleťte aţ k poli hojnosti. Lovec vám zmizí do podzemí. Sjeďte po zdi za ním. Přeskakujte přes trámy. Na konci dvojskokem s Elikou přeskočte na zeď a vylezte ke škvíře. Dostanete se do jakési arény, kde musíte svést souboj s Lovcem. Po souboji se v rohu místnosti odraţte od zdi a skočte na trám. Z něho na spáru ve zdi. Vylezte aţ na pole hojnosti a uzdravte oblast. Dírou v zemi můţete sjet zpět do podzemí, projít si ho znovu a sesbírat nějaká semínka. Poté se teleportujte zpět do Větrných mlýnů a seskočte dolů k bráně. Přistupte k ní a Elika ji otevře.

LovcocoDoupě

Přes několik kouzelných plošinek se dostanete k Lovcovi, kde s ním musíte svést finální a také nejtěţší souboj. Bude pouţívat některá nová komba. Aţ mu seberete asi třetinu zdraví, probourá podlahu a propadnete se o patro níţ. Aţ se mu zdraví sníţí o další třetinu opět probourá podlahu a octnete se o další patro níţ (To mi něco připomíná. Že by Painkillera?). Aţ Lovce zabijete, přibyde vám 25 semínek světla. Pomocí kouzelné plošinky se dostaňte pryč odtud a poté se teleportujte do Věţe utrpení. Pomocí ţluté plošinky se dostaňte dolů. Dejte se vlevo a následně vpravo do chodby. Na dalším rozcestí opět vlevo.

Strojní park

Chodbou se dostanete na velké prostranství strojního parku. Skočte na červené pole vlevo. Dostanete se na plošinu k Alchymistovi. Během souboje vás nakazí a obraz zezelená. Přeskočte na trám na stěně az něho na kovové trubky. Po dlouhé opičí dráze se dostanete napole hojnosti, které vyléčte a poté se teleportujte do Jeskyně. Vylezte tam, kde jsou na stěně 3 kruhy. Jděte vpravo přes tyčre a poté vlevo k vodopádu přes sloupy. Na stěně vlevo je ţlutá, dříve nepřístupná plošina, pomocí níţ se můţete proletět po okolí nasbírat nějaká semínka. Přes plošinu s démonem se dostanete do Královských zahrad.

Královské zahrady

Pouţijte ţlutou plošinu před vámi. Dostanete se do sálu s vodními nádrţemi, které jsou dalším hlavolamem. Jděte nejprve do levé poloviny zahrady. Nyní si páku vlevo u vpouštěcí nádrţe označme jako A. Budeme brát, ţe tato páka A je jakoby vlevo nahoře. Další páky – bráno zleva doprava – jako B, C, D. Poté otáčejte pákami takto: A – 1x vpravo, B – 1x vpravo, D – o 180 stupňů, B – 1x vpravo, D – 1x vlevo. Poté se přesuňte do druhé poloviny místnosti. Páku u vpouštěcí nádrţe si opět označíme jako A, zbylé páky opět B, C, D, ovšem tentokrát zprava doleva (takţe např. pá ka neblíţe k rohu místnosti bude B). Otáčejte pákami takto: A – 1x vpravo, C – 1x vpravo, B – 1x vpravo, D – 1x vlevo, C – 1x vlevo, D – 1x vlevo, C – 1x vlevo. Poté pouţijte zpřístupněnou ţlutou plošinu a přeleťte na pole hojnosti. Pokuste se vyléčit oblast, ale nepovede se. Budete opět bojovat proti Konkubíně. Dávejte pozor na její nebezpečná komba a naučte se tisknout příslušné klávesy pro jejich odráţení. Po boji seskočte z pravého výstupku plošiny na niţší plošinu dolů a jděte přes tyče vpravo. Přes plošinu s démonem pokračujte do Věţe snů.
Věž snů (zatím nepřístupná)
Aţ přijdete do kruhové věţe, dejte se vpravo. Vlevo se jde do Věţe snů; tam se ale zatím nedostanete. Přes plošinu s démonem jděte stále dál aţ dorazíte ke Korunovační síni.

Korunovační síň

Aţ dojdete do místnosti s dvěmi otevřenými bránami, skočte na ţlutou plošinku, která vás dostane na pole hojnosti ke Konkubíně. Chvíli ji nahánějte a poté jděte za ní do otevřené brány a pokračujte chodbou plnou slizu. Aţ ji dohoníte sveďte s ní těţký souboj. Jakmile z ní začne vyzařovat energie a změní barvu, stává se dočasně nezranitelnou. Jediný způsob, jak ji tohoto kouzla zbavit, je pouţít na ní klávesu ZDVIHOVÝ ÚTOK. Po boji pouţijte ţlutou plošinku k odchodu. Předpokládám, ţe pokud jste sbírali semínka, jak jsem vám výše radil, máte nyní jiţ nasbíráno více neţ poţadovaných 340 pro další kouzlo. Takţe se teleportujte do Chrámu a spolu s Elikou vstupte do zeleného kruhu a aktivujte kouzlo OHMAZDUV DECH. Následně se teleportujte do Kotle. Zde skočte z výstupku plošiny na vinnou révu. Sjeďte dolů a dejte se vlevo do chodby a brzy dorazíte k plošině s démonem.

Dílny

Vyskákejte nahoru o stěny. Aţ dorazíte na velké prostranství, skočte na zelenou plošinku. Vyběhněte po stěnách přes několik dalších plošinek. V běhu po stěnách se nesmíte o nic zarazit, jinak spadnete a budete to muset opakovat. Nahoře vás čeká další malý hlavolam se čtyřmi pákami. Pákou, u které jste se octli, pohněte 1x vlevo. Přeskočte na levou zadní plošinu a zde otočte pákou 1x vpravo. Přeskočte na třetí plošinu a otočte pákou 1x vlevo, čímţ se přemístí celé plošiny. Vraťte se na předcházející plošinu a znovu otočte 1x pákou vlevo. Nyní přeskočte na plošinu nejvíce vpravo a otočte pákou 1x vpravo. Nyní přeskočte na plošinu s dlouhým trámem a pákou nasměrujte dlouhý trám o 180 stupňů. Přes dlouhý trám nyní jiţ snadno přeskočíte na pole hojnosti, kde musíte svést další souboj s Alchymistou. Zde je velice snadné se ho zbavit; stačí ho shodit z plošiny dolů. Poté přeskočte vlevo přes dvě plošiny a vylezte po dřevěné stěně s jedním kruhem. Nyní se dejte vlevo přes přes tyče aţ k plošině s démonem.Zásobník na vodu
Hledejte červenou vertikální plošinku po levé straně (je špatně vidět protoţe se nachází na dřevěném trámu z opačné strany, neţ ze které přicházíte). Snadno se dostanete aţ k Alchymistovi. Pokud démon při boji zmodrá, nemůţe proti němu Elika zaútočit. Pokud s ní zaútočíte, démon ji odrazí a ona na chvíli upadne do bezvědomí. Na druhou stranu je však v tomto stavu zranitelný mečem. --- Pokud démon zčerná a z jeho těla začnou vystřelovat chapadla, nemůţete ho zranit mečem, avšak za pomoci Eliky na něho útočit můţete a on se pak přemění zpět do normální podoby. Po boji seskákejte přes několik červených plošinek dolů. Dejte se poté vlevo přes skluzavky. Přes plošinu s démonem pokračujte dál.

Hvězdné schody

Dostaňte se aţ k zeleným plošinkám, pomocí nichţ vyběhněte nahoru. Dostanete se do sálu, kde bude opět niţší démon. Bude neustále černat, takţe na něj pouţívejte Eliku. Přes několik dalších zelených plošin se dostanete do sálu se čtyřmi zelenými plošinkami na stěnách. Musíte postupně po všech vyběhnout na horu, poté přešplhat po stěnách a zatáhnout za spínače na zdi, abyste zastavili pronikání nákazy. Poté vţdy sjeďte po stěně dolů. Kaţdý zelený spínač, který jste předtím pouţili, přestane zářit. Po aktivaci všech čtyřech spínačů, jděte do výtahu a zatáhněte za páku. Přes několik dalších plošin se dostanete nahoru k Alchymistovi, kterého není vůbec těţké porazit. Poté přistupte k velké bráně, kterou Elika otevře.

OBSERVATOŘ

Přes soustavu plošinek se dostaňte aţ k Alchymistovi, kde s ním musíte svést poslední boj. Nenechte se dotlačit do slizu na okraji, jinak vás sliz pohltí. Po nějaké době vám Alchymista uteče. Pronásledujte jej po plošinách. Cestou budete muset zabít 2 niţší démony, které jednoduše odstraníte za pomoci Eliky. Na malé plošině obklopené slizem Alchymistu doraţte. Přibyde vám 25 semínek. Nato se pomocí plošiny dostaňte pryč a teleportujte se do Královské zahrady. Seskočte z východního výstupku plošiny a přes plošinu s démonem pokračujte do kruhové věţe.
Královská věž (zatím nepřístupná)
Vlevo se jde do Královské věţe. Vydejte se vpravo. Dávejte pozor na chuchvalce slizu na stěnách.

Ohmazdova věž

Aţ dorazíte do věţe, pouţijte zelenou plošinku na stěnách. Nyní vás čeká souboj s Válečníkem. Musíte ho dotlačit do rohů místnosti a hodit ho postupně na tři pilíře. Nechte se k pilíři dotlačit. Aţ vás bude chtít zašlápnout, rychle mačkejte ÚTOK. Princ provede kotoul pod jeho nohama. Poté zaútočte, nejlépe za pomoci Eliky. Aţ vás bude chtít znovu zašlápnout, opět rychle mačkejte ÚTOK a hodíte ho proti pilíři. Pokud vám výše uvedený postup nevychází, opakujte jej. Po skončení boje si povšiměte ţlutého symbolu pod slizem na stěně. Aţ tuto oblast vyléčíte, můţete se sem vrátit a pouţít jej. Po boji vyskákejte pomocí kruhů a poté o stěny. Přes dlouhou opičí dráhu se dostaňte nahoru k poli hojnosti. Válečník vám však věţ rozboří a pole hojnosti se propadne dolů. Vydejte se po skluzavkách dolů; na konci se zachyťte spáry ve zdi a poté sjeďte po zdi dolů. Dole konečně vyléčte oblast. Ti pečlivější z vás nyní jiţ jistě mají nasbíráno dostatek semínek k aktivaci posledního kouzla OHMAZDOVA RUKA, takţe se vraťte do Chrámu. Zde budete muset svést další souboj s králem. Nyní jiţ nemusíte sbírat semínka, protoţe všechna kouzla jste získali. Poté se přenestezpět do Ohmazdovy věţe. Vydejte se nyní otvorem dolů a sjeďte po zdi. Dole jděte vpravo aţ k plošině s démonem.

Ahrimanova věž

Po chvíli dorazíte do věţe. Pokud nemáte poslední kouzlo, vydejte se vlevo (dále viz níţe). Pokud ho nyní jiţ máte, vylezte po sloupu a skočte na plošinku. Vylezte nahoru aţ ke spínači na zdi. Nad hlavou se vám spustí dolů deska s dráţkou. Nahoře otočte pákou, aby se kulatá deska s dráţkou otočila tak, aby dráţka na ní byla ve svislé poloze. O něco výš vás čeká malý hlavolam. Na stěně jsou 2 kulaté a 2 hranaté desky s dráţkami. Přeběhněte vlevo a zatáhněte za spínač na zdi. Poté otočte pákou 1x vlevo. Přeběhněte zpět vpravo a otočte pákou rovněţ 1x vlevo. Nyní jsou desky s dráţkami nastaveny tak, abyste se po nich mohli dostat nahoru. Dostanete se k poli hojnosti, kde musíte svést další souboj s Válečníkem. Musíte ho opět dostat k okraji plošiny a shodit dolů, aţ vás bude chtít zašlápnout. Aţ pole uzdravíte, zvedne se na okraji plošiny deska, po které můţete sjet dolů a následně přeskakovat přes soustavu skluzavek. Dole se musíte v jednom z míst, kde není zábradlí, spustit se a přešplhat pomocí kruhu na hraně dole. Dole se vydejte vpravo k plošině s démonem.

Královnina věž

Ve věţi pouţijte zelenou plošinku a přes soustavu dalších plošinek se dostaňte aţ nahoru. Opět budete bojovat s Válečníkem. Opět ho musíte shodit dolů. Zde je to těţší o to, ţe ho musíte napřed protlačit dveřmi. Po boji uzdravte oblast. Pokud jste dosud nezískali poslední kouzlo, nasbírejte nyní co nejvíce semínek a poté seteleportujte do Chrámu. Poté jděte do Ahrimanovy věţe a vyléčte ji (viz výše) a následně se teleportujte zpět do Královniny věţe. Zde se spusťte po stěně dolů. Aţ přijdete do místnosti se zelenou plošinkou, spusťte se dolů po další zdi. Dole se vydejte vpravo aţ k plošině s démonem.

Město světla

Brzy dorazíte k velké bráně. Napřed pouţijte modrou kouzelnou plošinku pod okrajem plošiny. Dostanete se na pole hojnosti, kde na vás opět čeká Válečník. Nyní ho musíte nalákat za otevřenou mříţ a zavřít ho zde. Pouţijte stejnou taktiku, jako kdyţ jste ho shazovali z plošin. Po vyléčení oblasti slezte dolů k bráně a Elika ji otevře.

Válečnikovo Doupě

Přes několik barevných plošinek se dostaňte aţ nahoru, kde musíte svést poslední boj s Válečníkem. Opět je třeba ho shodit dolů. Problém je v tom, ţe ho musíte dostat na místo na okraji, kde není sliz. Aţ ho shodíte, sjedete po plošině níţ, kde na vás znovu zaútočí Válečník, který je celý v plamenech. Nesnaţte se s ním bojovat. Tím jak hoří přichází o zdraví, takţe před ním stačí jen šikovně ustupovat. Po boji jděte s Elikou v náručí směrem k zelené plošince. Poté přeskákejte přes bortící se plošiny. Následně se teleportujte do Královských zahrad. Seskočte vlevo a dostaňte se aţ k plošině s démonem.

Věž snů

Dostaňte se k modrému poli na stěně. Vyjeďte výtahem nahoru. Tady bude Elika napadena nákazou a setkáte se opět s Konkubínou. Pronásledujte Konkubínu směrem nahoru. Vyjeďte dalším výtahem na samý vrchol, kde sveďte další tvrdý boj s Konkubínou. Po uzdravení oblasti se teleportujte zpět do Královských zahrad. Tentokrát seskočte vpravo a pokračujte aţ k plošině s démonem.

Královská věž

Aţ dorazíte do věţe, musíte se dostat vpravo, ale abyste se tam dostali, musíte jít napřed vlevo. Poté si musíte načasovat skok tak, abyste skočili na barevnou kouzelnou plošinku na sloupu. Přes docela náročnou opičí dráhu se dostaňte aţ k výtahu. Nahoře vás čeká další boj s Konkubínou. Aţ ji porazíte, vyléčte oblast a poté se teleportujte do Korunovační síně. Pouţijte ţlutou kouzelnou plošinku a přistanete přímo u brány, kterou Elika otevře.

Palácové Pokoje

Přes několik plošin se dostaňte do věţe. Likvidujte přízraky Konkubíny. Poté s ní sveďte boj. Aţ jí uberete asi třetinu zdraví, uteče vám a vy se vydejte nově otevřenou bránou. Nahoře pokračujte v boji s ní. Aţ jí sníţíte zdraví o další třetinu, opět vám uteče. Další bránou se dostanete opět o patro výš. Nahoře se před vámi začnou objevovat přízraky Eliky. Nehoňte se za nimi; nemá to smysl. Jděte k okraji a vrhněte se do propasti. Poté dokončete souboj s Konkubínou. Pomocí ţluté plošinky se dostaňte pryč. Pokud jste postupovali podle tohoto návodu, máte nyní celou zemi vyléčenou a můţete se vrátit do Chrámu.

Chrám

Vejděte do zářících chrámových dveří. Teď vás čeká cesta po dlouhé soustavě kouzelných plošinek. Nesmíte nikde udělat chybu a spadnout, jinak se vrátíte na začátek. Aţ celou cestu projdete, čeká vás tvrdý souboj s králem. Nakonec se král vrhne z plošiny dolů a proměmí se v obří sliznatou zrůdu. Přebíhejte po stěnách. Snaţte se dostat ke kulatému znaku na stěnách. Kdyţ budete na tomto znaku, nezasáhne vás vlna slizu. Brzy dorazíte k malému poli hojnosti. Aktivujte jej a pokračujte v lezení po zdech. V jednom případě je poměrně obtíţné dosáhnout znaku. Je třeba po přeběhnutí na vinnou révu rychle vyšplhat nahoru a přeběhnout po zdi vzhůru k horní vinné révě. Aţ aktivujete třetí pole hojnosti, vyskočte na kouzelnou plošinku nahoře a několika skoky prinikněte do útrob zrůdy. Nyní rychle mačkejte klávesu Elika. V animaci Elika zemře. Vyjděte s ní v náručí ven před chrám a poloţte ji na jakýsi oltář. Nyní postupně vyšplhejte na stavby v poušti a zničte stromy na nich. Poté jděte zpět do nitra Chrámu a zničte strom uvnitř. Se semínkem ţivota v rukou vyjděte ven před chrám a oţivte Eliku.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.